nha dep phu my hung
nha dep phu my hung
đăng ký nhận tin
về giá và lịch thanh toán
Ảnh đẹp đô thị Phú Mỹ Hưng

Gia Cát Lượng vì sao có thể biết được thiên tượng sau hai nghìn năm?

07/11/2015

Đối với nhiều người khi xem “Tam Quốc diễn nghĩa”, điều khó hiểu nhất có lẽ chính là việc những điều chưa hề xảy ra mà đã biết trước. Ví như chuyện Gia Cát Lượng ở vùng Long Trung, dẫu chưa từng ra khỏi cửa mà đã biết thiên hạ sẽ chia ba. Điều lạ nữa là thời bấy giờ rõ ràng là không có báo chí, không có đài phát thanh, cũng không hề có điện báo, vậy mà đại sự trong thiên hạ không gì lọt ra khỏi mắt những kì nhân này.
“Tam Quốc diễn nghĩa” hồi thứ 57: Lại nói Khổng Minh ở Kinh Châu, đêm quan sát thiên văn, thấy sao rơi xuống đất, liền cười nói: “Chu Du đã chết rồi”. Đến sáng, nói lại với Huyền Đức. Huyền Đức cử người đi thám thính, quả nhiên xác nhận người đã chết rồi. Huyền Đức hỏi Khổng Minh, rằng: “Chu Du đã chết, mọi chuyện sẽ thế nào?”. Khổng Minh nói: “Người lãnh binh thay Chu Du, ắt là Lỗ Túc. Lượng quan sát thiên tượng, sao Tương tụ ở phương đông. Lượng sẽ lấy cớ viếng tang sang Giang Đông một chuyến, để tìm hiền sĩ phò trợ chúa công”. Huyền Đức nói: “Chỉ e là tướng sĩ quân Ngô sẽ gia hại tiên sinh”. Khổng Minh nói: “Khi Du còn sống, Lượng còn không sợ, nay Du đã chết, lại còn lo gì?”.


Sau đó liền cùng Triệu Vân dẫn theo năm trăm quân sĩ, chuẩn bị tế lễ, xuống thuyền đến Ba Khâu đưa tang. Trên đường đi, thám thính được Tôn Quyền đã lệnh Lỗ Túc làm đô đốc, linh cữu Chu Du đã đưa về Sài Tang. Đoạn này nói Gia Cát Lượng nhìn thấy sao Tương rơi liền biết được Chu Du đã chết, đồng thời, ông đối với chuyến đi sang Đông Ngô này không hề cảm thấy lo sợ. Tại sao như vậy, bởi ông sớm đã biết được đi đến Đông Ngô, dẫu cho bao nhiêu người căm hận ông, nhưng mạng sống của ông không hề gì.
Hồi thứ 63: Lại nói Khổng Minh ở Kinh Châu, ngày đó là tết Thất tịch, chúng quan mở đại hội dạ yến, đang nói chuyện thu hồi Kinh Châu. Bỗng nhiên một ngôi sao hướng về phía Tây, to như cái đấu, từ trời rơi xuống, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Khổng Minh thất kinh, ném ly xuống đất, ôm mặt khóc rằng: “Bi ai thay! Đau xót thay!”. Chúng quan hoảng hốt hỏi duyên cớ. Khổng Minh nói: “Trước đây tôi đoán rằng năm nay sao Thiên Cương ở hướng Tây, bất lợi cho quân sư; thiên cẩu xâm phạm quân ta, sao Thái Bạch ở gần Lạc Thành, tôi đã gửi thư cho Chúa công, bảo phải đề phòng cẩn thận. Ngờ đâu đêm nay phía Tây sao rơi, mạng sống của Bàng Sĩ Nguyên ắt đã chấm hết rồi!”. Nói xong, lớn tiếng khóc rằng: “Hôm nay, chúa công chúng ta đã mất một cánh tay rồi!”. Chúng quan đều thất kinh, chưa tin lời ông nói. Khổng Minh nói: “Trong mấy ngày nữa, ắt có tin tức”. Tiệc rượu chưa trọn hoan vui mà phải giải tán. Mấy ngày sau, quả nhiên có tin báo rằng quân sư Bàng Thống bị tên bắn chết trước gò Lạc Phượng. Thiết nghĩ rằng nếu như Gia cát Lượng không có đoán chính xác, trước hết khóc lớn, về sau nếu như Bàng Thống không có chết, không phải tự làm mình mất mặt, sau này còn làm sao mà quân lệnh như sơn được nữa? Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Quan Vũ, Trương Phi trước khi chết, Gia Cát Lượng đồng dạng thông qua tinh tượng mà biết trước điềm hung.

Hồi thứ 103: Đang đêm, Khổng Minh thân ôm bệnh ra khỏi lều, ngẩng đầu quan sát thiên văn, vô cùng kinh hãi; vào lều bảo với Khương Duy rằng: “Mệnh ta nội trong sớm tối nay mà thôi!”. Duy nói: “Thừa tướng sao lại nói những lời như vậy?”. Khổng Minh nói: “Ta thấy trong sao Tam Đài, sao khách sáng lạn gấp bội, sao chủ u tối, các chòm sao vốn tương phụ nhau, ánh sáng của nó đã mờ tối. Thiên tượng như vậy, mệnh ta có thể tự rõ được!”. Ngay trong lúc này, Tư Mã Ý, một đối thủ trong trận doanh khác đang thủ vững trong doanh trại, bỗng một đêm ngẩng nhìn lên quan sát thiên văn, vô cùng mừng rỡ, nói với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta thấy sao Tương mất vị trí, Khổng Minh ắt bị bệnh nặng, không lâu sẽ chết” … Khổng Minh vứt kiếm mà than rằng: “Sống chết có số, không thể cưỡng cầu được mà!”. Ngay đêm hôm đó, Khổng Minh lệnh người dìu ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn sao Bắc Đẩu, chỉ về một ngôi sao xa xôi, nói: “Đây là tướng tinh của ta đó”. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy nó màu sắc u tối , lung lay muốn đổ. Quả nhiên đêm đó, Gia Cát Lượng quy thiên.
Nếu như nói “Tam Quốc diễn nghĩa” chỉ là tiểu thuyết, như vậy thì “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng khẳng định là dự ngôn hoàn toàn có thật, cao sâu khó lường. Hai nghìn năm nay, dự ngôn “Mã Tiền Khóa” chuẩn xác phi thường. Thế là mọi người bèn hoài nghi “Mã Tiền Khóa” là người đời sau dựa vào lịch sử đã qua mà biên tạo thành. Tuy nhiên, đến thời Minh mạt Thanh sơ, đại văn hào Kim Thánh Thán đã bình luận “Mã Tiền Khóa”.

Lúc này khóa thứ 9 đến khóa thứ 14 trong “Mã Tiền Khóa” vẫn chưa thành hiện thực.

Khóa thứ 9 rằng: “Thủy nguyệt hữu chủ, cổ nguyệt vi quân, thập truyền tuyệt thống, tương kính như tân”, tức nước trăng có chủ, trăng cổ làm vua, truyền mười tuyệt sạch, kính nhau như khách. Khóa thứ 10 rằng: “Chư hậu ngưu tiền, thiên nhân nhất khẩu, ngũ nhị đảo trí, bằng lai vô cữu”, tức lợn sau trâu trước, nghìn người một miệng, năm sau đảo ngược, bạn đến không trách. Kim Thánh Thán đổi với chữ “thống” của “Thập truyền tuyệt thống” làm, ra nhiều cái suy đoán, nhưng ông đâu có thể ngờ được rằng chữ “thống” này tức là Hoàng đế Tuyên Thống. Mãn Thanh kết thúc bởi hoàng đế Tuyên Thống, thật là tuyệt diệu!.

“Thiên nhân nhất khẩu” trong khóa thứ 10, là chữ “Hòa” không còn gì phải nghi ngờ nữa. Như vậy năm 1911 là năm Hợi, năm 1913 là năm con trâu, chính giữa không phải chính là năm 1912 hay sao? Mà nước cộng hòa đầu tiên ở châu Á vừa khéo lại thành lập vào năm 1912, không hề sai chạy chút nào. Lúc này thời Gia cát Lượng đã mất gần hai nghìn năm rồi. Sao ông lai có thể đoán được chuẩn xác như vậy?

Nhiều năm nay, mọi người chỉ biết sự thần kỳ trong các lời dự ngôn nhưng không một người nào nói ra được đạo lý trong các lời dự ngôn đó. Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, là người đầu tiên dùng đạo lý khoa học đã nói rõ tính chân thật của dự ngôn. Trong Chuyển Pháp Luân, ông nói: “Trên thế giới hiện nay có sáu loại công năng đã được công nhận, trong đó có thiên mục, dao thị, và còn có túc mệnh thông. Sao lại gọi là ‘túc mệnh thông’? Ấy là có thể biết được tương lai và quá khứ của cá nhân; lớn nữa thì có thể biết được sự thịnh suy của xã hội; còn lớn hơn nữa thì có thể thấy được những quy luật biến hoá của toàn thiên thể; đó chính là ‘công năng túc mệnh thông’.

Sự thành lập của nước cộng hòa đầu tiên của châu Á, khiến người đời sau thể hội được thần cơ diệu đoán của Gia Cát Lượng một cách rõ ràng chính xác. Mấy nghìn năm nay, mọi người biết có các loại thần cơ, nhưng không một người nào có thể nói ra đạo lý. Ông Lý với cách thức giản lược dễ hiểu đã nói ra vấn đề trong hàng trăm nghìn năm nay mọi người không thể lý giải được. Dựa vào cách nói của ông, Gia Cát Lượng chính là người có công năng túc mệnh thông rất cao thâm, thông qua công năng đã nhìn thấy trước quy luật biến hóa của thiên thể của một hai nghìn năm sau này, thế là dựa vào kết quả biết trước lại thiết lập nên những ẩn dố, chỉ có đến khi lịch sử đã trải qua rồi, người phàm mới có thể hiểu ra trọn vẹn. Chúng ta bây giờ của hai nghìn năm sau, sau khi đã biết được sự thần kỳ trong “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng rồi đi xem lại việc ông vì sao có thể trả lời khi ở Long Trung, thì không khó lý giải nữa.

Bây giờ chúng ta lại xem những năm gần đây này. Thời cận đại trở lại đây, chỉ trong mấy năm đã xuất hiện ba lần hoặc bốn lần nhật thực, như thế nhân gian tất nhiên có tai nạn lớn. Mà từ 2007 đến năm 2012 lại đã xuất hiện 6 lần nhật thực toàn phần, thời gian nhật thực toàn phần kéo dài đến 6 phút 39 giây, là thiên tượng 2132 năm mới có một lần. Loại thiên tượng này nhất định báo trước sự biến hóa đáng sợ trong nhân gian, hoặc chính là đại ôn dịch trong mấy năm nay sẽ quét ngang toàn thế giới như trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn. Còn có rất nhiều dự ngôn đều báo trước sẽ có tai nạn cực lớn xảy ra. Người phàm không biết được ý nghĩa của nó, nhưng vùng đất Thần Châu nhất định có người biết được thiên ý trong những dự ngôn và những gì được báo trước trong 6 lần nhật thực này.
Trên trang Chánh Kiến, người ta cũng vô tình bắt gặp rất nhiều bài viết nhắc nhở con người thế gian sẽ có một cuộc đại đào thải đến thế gian. Gia Cát Lượng có thể biết trước được sự việc sau hai nghìn năm, như vậy những cao nhân của ngày hôm nay sao lại không thể biết trước sự tình sau mấy năm nay được?

Nếu như những gì được nói đến là thật, như vậy khi kiếp nạn to lớn nếu phát sinh, giống như thành cổ La Mã vậy, mọi người thấy mặt nhau liền chết, đó thật là đáng sợ biết dường nào. Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn của cái thời đạo đức con người bại hoại nhất của lịch sử ngày nay, liệu chúng ta không nên cẩn trọng suy nghĩ đến những dự ngôn và những lời cảnh tỉnh kia hay sao?

Dịch từ zhengjian.org
(Theo tinhoa.net)

Có thể bạn quan tâm:

Căn hộ Hưng Phúc | Căn hộ Phú Mỹ Hưng | Lưu ý mua nhà Giá trị cuộc sống | Phân tích và nhận định | Tin tức

bình luận về Gia Cát Lượng vì sao có thể biết được thiên tượng sau hai nghìn năm? -

   
Cùng chủ đề:  Giá Trị cuộc sống
Chờ đợi năm tỷ sáu trăm bảy mươi triệu năm
Vì sao Tôn Ngộ Không bướng bỉnh lại nghe lời khuyên bảo của Thái Bạch Kim Tinh?
Tâm chứa điều gì, cuộc đời sẽ kết duyên gắn bó với điều đó, gọi là "cảnh tự tâm sinh"
Câu chuyện thú vị về 3 vị tiến sĩ không bằng 1 bà lão nông thôn
Hóa giải ác duyên như thế nào?
"Thế gian đãi kẻ khù khờ", bí quyết sống hạnh phúc chính là đây
Đi trên con đường "bùn đất" ta để lại dấu vết đánh dấu cho giá trị của chính ta. Đi trên con đường bằng phẳng ta không để lại gì
Đời người như con thuyền
Nói thí dụ
Theo tự nhiên ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống
Truyện ngụ ngôn: Cổng thiên đàng
Nhân sinh cảm ngộ: Bậc đại trí giống kẻ khờ
Họa và Phúc
Nhân sinh cảm ngộ: Trừ bỏ dục vọng
Thiếu niềm tin vào Thần Phật, con người đi về đâu?
Chuyện ở đời...đừng vội phán xét ai
Hãy sống yêu đời như trẻ thơ
Nhẫn giúp con người hóa giải mọi tai ương
Tâm niệm bậc Thánh giả: Đạo sẽ cứu nhân loại và giúp con người sống trong hòa bình
Điều kỳ diệu của chịu khổ
Người càng tĩnh thì trí huệ càng cao và tầm nhìn càng xa
Nếu mọi sự đều đã câu toàn, vậy giá trị của bạn nằm ở đâu?
Nhân sinh cảm ngộ: Làm người chớ quên tâm nguyện thuở ban đầu
Học cách “tu cái miệng” bằng cách không nói 8 lời sau đây
8 câu chuyện nhỏ chứa đựng bài học lớn
Tượng Thần Phật rơi lệ khắp nơi, điều gì đang chờ đợi thế gian con người?
Vì sao nói làm người nên tích phúc báo hơn là tích bạc tiền?
10 tầng cảnh giới thâm sâu của Đạo gia – 10 lời dạy ý nghĩa để làm người
Đừng tin vào những cuốn sách dạy làm giàu
Thưa pháp sư con tôi không nghe lời, lại lười học, vậy phải làm thế nào?
Sức mạnh vô hình của lời nói
Bốn câu chuyện có thể khiến bạn ‘tỉnh ngộ’
Việc nhỏ không làm, sao thành nghiệp lớn?
Quyển sách cũ và chiếc giỏ đựng than
Chỉ cần bạn còn sống, thành công chưa bao giờ rời xa
Hành trình cuộc đời: 30, 40,... và 70
Hãy như trai ngọc luôn biết đối diện với nghịch cảnh
Đi tìm cao nhân hỏi xem đâu là dục vọng
Bài học quý giá mẹ dạy con trước khi mất: Đừng để ý ánh mắt người khác
Không những học cách nói mà còn phải học cách ngừng nói
‘Nghĩ khác đi’ chính là cách giúp bạn biến điều không thể thành có thể
Được và mất ở đời, dũng cảm đối mặt là con đường sáng suốt
Vì sao con người ngày nay luôn cảm thấy phiền muộn với cuộc sống?
Trời cách đất chỉ có 1 mét, biết cúi đầu mới có thể thành công
Làm gì khi bị người khác hiểu lầm? Đây mới đúng là câu trả lời của trí giả…
Học cách làm chủ bản thân: Hãy là ngọn núi, gió lớn không lay chuyển được
Mưa rơi trong lòng thật lâu ….
Những mẩu chuyện ngắn cho thấy để thành công thực ra rất giản đơn
Tản mạn cuộc sống: Ta là ai trong vũ trụ bao la này?
Tiền duyên
Chuyện ở đời, đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào trái tim
Hóa ra mọi thứ vẫn luôn ở đó, chỉ có tâm con người lạc lối trong u mê
Bài học cuộc sống từ câu chuyện hai anh em đi tìm ngọc quý
Lối thoát của nhân loại: Nhìn lại bản thân mình, tìm kiếm lương tri…
Quy tắc cân bằng -HOÀN HẢO- tồn tại trong sinh mệnh con người
Trông thấy vậy mà không phải vậy – Bài học giáo huấn từ 2 câu chuyện xưa
Cô bé 6 tuổi gửi tặng tôi 6 từ và cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó
Tận cùng của sự đơn giản chính là trí tuệ
Bài học đáng suy ngẫm từ câu chuyện về 2 con ngựa
Không màng quyền thế, không truy cầu công danh thì nội tâm sẽ tĩnh tại
Vị quan chính trực thanh liêm khiến người đời ngưỡng mộ
Bạn có đủ “dũng khí” để giữ cho tâm mình luôn an tĩnh?
Câu chuyện Viên Liễu Phàm tự thay đổi số mệnh
Người xưa nói “Nhân định thắng Thiên” là có hàm ý gì?
Nội hàm to lớn trong Kungfu Panda (P3): Chân tướng
Nội hàm to lớn trong Kungfu Panda (P2): Tĩnh tâm và chữ “vô” của Đạo
Nội hàm to lớn trong Kungfu Panda (P1): Hai người cha và những đối thủ
Trên đời này, kỳ tích chỉ thuộc về những ai không để bản thân mình gục ngã
Người có trí tuệ nói chuyện như thế nào?
Những phiền muộn trên thế gian này bắt nguồn từ nơi đâu?
Trên núi có một con lừa ngốc, đến chết vẫn không hiểu nguyên do
Khương Tử Nha và những thời điểm cùng cực nhất trong cuộc đời
Cha Phi Hồng dạy con biết nhận lỗi và tự trách phạt bản thân mình
Câu chuyện cậu bé dưới bóng cây
Thiên tai nhân họa, vua chúa xưa tự trách tội mình
Học cách nuôi dạy con thông minh của người xưa: Câu chuyện Lưu Tần dạy con
Hành trình cuộc đời: Con đường nào mới đến được bến bờ hạnh phúc?
Cha mẹ vì con cái mà làm trâu làm ngựa, nhưng…
Muốn thành bậc đại trí đại huệ, hãy học cách sống như nước…
Người sống như thế nào mới có thể hạnh phúc? Bí ẩn đều nằm tại thái độ của tâm!
Một câu chuyện thú vị về việc đọc sách
Cuộc tỷ thí giữa các vị thần: Ai mới là người mạnh nhất?
Học các bậc Thánh hiền cách rèn luyện khiêm tốn và bao dung
Trên trời một vì sao, dưới đất một con người…
Dây xích của cuộc sống
Muốn có được vận mệnh tốt hãy học cách cải biến từ trong tâm
Câu chuyện ngắn: Sự chọn lựa
Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược
4 điển cố về chuyện Hàn Tín chịu nhục mà ấp ủ chí lớn
Giây phút động lòng
Người làm sai, Trời cảnh báo; người không sửa sẽ chuốc lấy tai họa
Thế giới quan của người tu luyện: Phán xét với lòng trắc ẩn
Số mệnh con người vốn đã được an bài, nhưng lựa chọn gì mới là điều quan trọng
Những việc tốt xấu đã làm trong đời, cuối cùng đều sẽ trở lại với bản thân
Thiện ác một niệm đến vĩnh hằng
Trong dòng đời trôi chảy, kẻ đến người đi đều là có nguyên do cả
Đẹp đẽ và chín chắn
Bề ngoài và nội hàm
Cửa sổ tâm hồn: Điều kỳ diệu của chịu khổ
Thiên đường chỉ đón người tu Đạo, địa ngục chuyên mời kẻ ác nhân
Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện
Trời muốn biến thì ai cũng không cách nào cản được
Nếu như trong lòng mệt mỏi, hãy thử nhìn đời từ hướng khác…
Muốn người khác coi trọng, hãy trở thành trân châu, đừng là cát…
Nhân sinh cảm ngộ: Không cầu mà tự được
Đừng viện cớ rằng mình “thẳng thắn” mà nói lời tổn thương người khác
Đời là bể khổ, nhưng chịu được khổ mới có thể trưởng thành
Lạc quan cởi mở là kho báu vô hình
Bình nước ngoan cố
Không gần nữ sắc hóa ra là nguyên nhân này, xem xong bừng tỉnh, đại ngộ!
Câu nói nổi tiếng: Làm lành gặp lành, làm ác gặp ác
Câu chuyện lịch sử: Người sống tinh khiết
Rút lui thật ra là tiến tới
Bài học cuộc sống: Lựa chọn đường đi còn quan trọng hơn cách đi
Lựa chọn sống có mục đích để cuộc đời không trôi qua vô nghĩa
Từ sự lạnh nhạt của người khác sẽ nhìn ra thiếu sót của mình
Lời cảnh báo của một cụ bà khi lâm chung
Tu tâm trọng đức giúp trị bệnh kinh niên
Chuyện luân hồi: Trả những gì bạn nợ
Vì sao lại nói rằng “đại nạn không chết tất có phúc báo”?
Tin lời cảnh báo không bao giờ là thừa
Người ăn mày “biết đủ” và hai lần thay đổi vận mệnh tùy theo tâm
Sửa sai quy thiện – Chuyển họa thành phúc
Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh!
Bạn cho đi thứ gì tốt đẹp thì sẽ nhận được những gì tốt đẹp đáp lại!
Cuộc du hành kỳ lạ ở bên kia thế giới (P.2): Cuộc gặp gỡ với đứa con trai tương lai
Cuộc du hành kỳ lạ ở bên kia thế giới (P.1): Những thước phim cuộc đời
Đại hồng thủy trong các truyền thuyết của nhân loại ẩn chứa thiên cơ gì?
Thượng đế và hiền triết: Điều gì trên đời mới là quan trọng?
Ta chọn lương thiện không phải là vì ta mềm yếu…
Khi người khác nói ta vô dụng, ta có thực sự trở thành người vô dụng?
Người thượng đẳng nói trí tuệ, trung đẳng nói sự tình, hạ đẳng nói thị phi
Tiền tài bất chính, sớm muộn cũng bị trời thu hồi lại
Cuộc đối thoại với một vị Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?
Câu chuyện luân hồi: Ba đời tìm Pháp
Những lời dạy sâu sắc của người xưa giúp cuộc sống không phải ưu phiền
Chuyện về người tu Đạo 127 tuổi và những tiên đoán vô cùng chuẩn xác
9 bài học đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả về cách nói chuyện thu phục lòng người
Bận rộn với những việc nhỏ nhặt chính là một loại biểu hiện của thất bại
Chữ giản thể đã phản ánh thực trạng xã hội Trung Quốc như thế nào?
Shen Yun – Một câu chuyện đắm mình trong Sáng tạo và Hy vọng
Thiên cổ nhất cái: Vũ Huấn dựng trường học, nghĩa cảm càn khôn!
Ký tự Trung Hoa: 悟 (Wu) – Ngộ
Đọc 5 huyền thoại Trung Hoa sau đây sẽ củng cố quyết tâm của bạn trong năm mới
Luân hồi màu xanh của cây cỏ vô danh
Nội hàm chữ Nhân
20 điều đại tu dưỡng trong đời người
Tấm lòng một người càng bao dung, thế giới của họ càng rộng lớn
Cuộc sống an dật còn nguy hại hơn cả rượu độc
Sống cuộc đời ưu nhã tựa đóa quỳnh nở rộ giữa trời đêm
Tại sao có người làm việc ác lại không gặp ác báo?
Cách dễ nhất để buông bỏ, bạn biết đó là gì?
Tây Du Ký thuyết giải: Người như thế nào có thể thành Phật?
Đi tìm hạnh phúc
Duyên đến duyên đi đều là phúc
Hai bài học sâu sắc về nghị lực sống
Câu chuyện hài đáng suy ngẫm: Niệm phật không bằng tu tâm tính
Thiện niệm khiến người ta quảng đại, còn tư tâm khiến người ta nhỏ nhen
Chai nước trên sa mạc
Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy
Cao nhân có thể thắng nhưng không thắng, vì sao?
Tướng do tâm sinh – Diện mạo phản ánh Tâm hồn
Để cả thúng vàng lại cho con cháu, không bằng dạy cho chúng học một môn kinh thư
Đạo đức và hạnh phúc
Giúp người khác là giúp chính mình
Âm nhạc tạo nên tính người
Sự hối cải của một cô gái hư hỏng
Mụ ấy hư hỏng
Một câu chuyện cổ về hậu quả của tội tà dâm
Học mà không nghĩ thì phí công, nghĩ mà không học thì gian nan vất vả
Quý thời gian như vàng ngọc là đạo lý của người quân tử
Khi có cơ hội làm việc thiện, ta đừng do dự
Biết hối hận và làm việc thiện thì có thể thay đổi được số mạng
Tâm tính thay đổi số mạng cũng biến đổi theo
Nghiên cứu phương Tây về luân hồi: Nghiệp lực đời trước và bệnh tật đời này
Người có những tư tưởng tục tĩu, linh hồn ma quỷ có thể đến quấy nhiễu
Tránh sắc như tránh tên, phú quý con cháu hưng
Từ lai lịch của Đường Tăng mà hiểu được tội phỉ báng Phật Pháp là lớn thế nào
THÁNH KHỔ LINH HOA: Đời ăn mày khốn cùng, đến phút cuối đã hiểu vì sao
Tại sao có người làm việc ác lại không gặp ác báo?
Mười năm gian khổ học tập không bằng một chén trà
Người Việt cố giàu lên để làm gì?
Ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống hôn nhân
Biết thuận theo tự nhiên, mọi phiền não tiêu tan
“Là chăn bông sưởi ấm con người hay con người sưởi ấm chăn bông?”
Những quan niệm của một con người chính trực
Trời quyết không dung kẻ có lòng tà dâm!!!
Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt
"Không biết không có tội" - Phật tổ đã trả lời như thế nào?
Ô nhiễm tư tưởng là ngọn nguồn của mọi ô nhiễm xã hội
Học người xưa rèn giũa tác phong
Tránh người xảo ngôn, dùng người trung thực và trách nhiệm
Thay đổi cách nghĩ để dạy dỗ con trẻ
Trí giả không tranh biện
Cái giếng nước
Chuyện cậu bé mù xây cầu
TÔ ĐÔNG PHA "ĐỌ SỨC" VỚI TU SĨ NHÀ PHẬT
Say đắm những thú vui hoặc những điều mới lạ, chẳng những là hao phí tinh lực, hơn nữa còn mất đi chí hướng
Khổng Tử luận bàn về cách đối xử với mọi người
CÁCH DỄ NHẤT ĐỂ BUÔNG BỎ, BẠN BIẾT ĐÓ LÀ GÌ?
7 câu nói của Steve Jobs có thể thay đổi sự nghiệp của bạn

Đối với nhiều người khi xem “Tam Quốc diễn nghĩa”, điều khó hiểu nhất có lẽ chính là việc những điều chưa hề xảy ra mà đã biết trước. Ví như chuyện Gia Cát Lượng ở vùng Long Trung, dẫu chưa từng ra khỏi cửa mà đã biết thiên hạ sẽ chia ba.

Đối với nhiều người khi xem “Tam Quốc diễn nghĩa”, điều khó hiểu nhất có lẽ chính là việc những điều chưa hề xảy ra mà đã biết trước. Ví như chuyện Gia Cát Lượng ở vùng Long Trung, dẫu chưa từng ra khỏi cửa mà đã biết thiên hạ sẽ chia ba.

Đối với nhiều người khi xem “Tam Quốc diễn nghĩa”, điều khó hiểu nhất có lẽ chính là việc những điều chưa hề xảy ra mà đã biết trước. Ví như chuyện Gia Cát Lượng ở vùng Long Trung, dẫu chưa từng ra khỏi cửa mà đã biết thiên hạ sẽ chia ba.